भक्तपुर बोडे नागेदेश नजिक 7 आना जग्गा बिक्रीमा

  भक्तपुर बोडे नागेदेश नजिक 7 आना  जग्गा बिक्रीमा 
 भक्तपुर नागेदेश बोडे road नजिक टुक्रा जग्गा बिक्रीमा
रहेको छ.चार कुना मिलेको 20 फिटे road access 
भयको बेच्नलाई अत्ती नै उपुक्त 
 प्रतिआना : 3300000
for more details : 9826072453
{getProduct} $button={For Contact} $price={मुय्ल्य रु : 23100000.00} $icon={whatsapp}


 

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box

Previous Next

نموذج الاتصال