भक्तपुर बोडे नागेदेश नजिक 4.15 आना जग्गा बिक्रीमा

 भक्तपुर बोडे नागेदेश नजिक 4.15 आना  जग्गा बिक्रीमा 
 भक्तपुर नागेदेश बोडे road नजिक टुक्रा जग्गा बिक्रीमा
रहेको छ.चार कुना मिलेको 20 फिटे road access 
भयको बेच्नलाई अत्ती नै उपुक्त 
 प्रतिआना : 3300000
for more details : 9826072453
{getProduct} $button={For Contact} $price={मुय्ल्य रु : 13695000.00} $icon={whatsapp}


 

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box

Previous Next

نموذج الاتصال