blog मा render Block Recource हटाउने तरिका

 हामीले blog बनाऊदा Theme upload गर्दा Theme को speed कम हुन्छ. यसले blog को SEO मा प्रत्क्ष्य असर पर्छ . जसले गर्दा blog मा google adsense approve नहुने, keyboard rank नहुने भिजिटर नाउने जस्ता समस्या आउछन. speed कम हुने समस्या मध्ये एक हो Render Block Resourc एस लाइ समाधान गर्न तल दियको step Follow गर्नु होला 

Blog मा login गर्नुहोस 

Theme option मा जानुहोस 

 theme Backup लिनुहोस्  

जुन website बाट blog speed test गर्नुभाकोछ त्यो website मा जानुहोस 

कुन कारण ले एस्तो भाको हो सो को केहि code copy गरेर अघिको  Theme option गयर Search गर्नुहोस 

अनि तल दियको code Replace गरेर save गर्नुहोस 

 

<!-- IF BROWSER DOESN'T SUPPORT JAVASCRIPT THEN USE NORMAL LINK TAGS TO LOAD CSS -->

<noscript>
   <link rel="stylesheet" type="text/css" CSS HERE"/>
</noscript>

<!-- LOAD CSS -->
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
(function() {
  var css = document.createElement('link');
  css.href = 'CSS HERE';
  css.rel = 'stylesheet';
  css.type = 'text/css';
  document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(css);
})();
//]]></script> 
 
code Paste गर्न समस्या भय तलको मोबाइल 
नम्बर मा सम्पर्क गर्नुहोला 
सम्पर्क नम्बर : ९८६९१७४४२७ 

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment box

Previous Next

نموذج الاتصال